Главни мени

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. Конкурса (од 24. до 27. августа 2020. године) поднесу захтев Дому ученика средњих школа Зајечар да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе и то 7 места за ученице и 4 места за ученике.

Образац ЗАХТЕВА можете преузети ОВДЕ.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

- из материјално угрожене породице- решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/;

- ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља;

- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика;

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

- избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине пребивалишта);

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а;

- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) - извод из матичне књиге рођених;

- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе. 

Захтев и документацију којом се доказује припадност осетљивој друштвеној групи можете предати лично или послати поштом на адресу: Дом ученика Зајечар, Скопљанска бб, 19000 Зајечар.

Коначна ранг листа - УЧЕНИЦЕ

Коначна ранг листа - УЧЕНИЦИ

На основу коначне ранг листе директор Дома донео је ОДЛУКУ о праву на смештај ученика/ца у наредној школској години.

У Дом су примљене 173 ученице и 86 ученика. Преосталих 11 места - 7 за ученице и 4 за ученике опредељени су за припаднике осетљивих друштвених група који према месту на коначним ранг листама нису добили смештај у првој расподели.

Прелиминарна ранг листа УЧЕНИЦЕ

Прелиминарна ранг листа УЧЕНИЦИ

 

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе,  то јест до 30.07.2020.
Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

У складу са Конкурсом Дом ученика Зајечар определио је 11 места (7 за ученице и 4 за ученике) за припаднике/це осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели.

Пријављивање кандидата из осетљивих друштвених група вршиће се од 24.08 - 27.08. 2020.

 • Конкурс је отворен од 08.07.2020. године, сваког радног дана и суботе од 08 – 14 часова у просторијама Дома ученика. Имајући у виду да је 19. јул 2020. године недеља, и сходно томе нерадни дан, последњи дан када ће се вршити пријем докумената биће понедељак
 • Фотографисање нових ученика за ученичке картице вршиће се приликом усељавања ученика у Дом, тако да не морају лично да присуствују подношењу документације.

 • Трошкови конкурса износе 400 динара и могу се платити на лицу места, приликом преузимања конкурсне документације или на рачун Дома ученика средњих школа Зајечар број 840-133667-28 (примерак УПЛАТНИЦЕ).

 • Молимо Вас да пажљиво прочитате текст Конкурса јер се у њему налазе потребне информације о роковима и потребној документацији. Све додатне информације можете добити на број 019/430-915.

 • Наша препорука је да сву потребну документацију за Конкурс шаљете поштом на адресу Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб 19 000 Зајечар.

 • Потребна документа: 
  -    Пријава на Конкурс,
  -     Уверење о приходима по члану породице
  -     За ученике првог разреда: оверене фотокопије сведочанстава за V,VI,VII и VIII разред и Уверење о обављеном завршном испиту 
  -     За ученике другог, трећег и четвртог разреда: оверена фотокопија сведочанства из претходног разреда,
  -     Доказ о уплати трошкова конкурса – признаница или УПЛАТНИЦА.
 • Пријем конкурсне документације вршиће се на отвореном простору (у дворишту дома), уз примену свих препоручених мера заштите.

      У циљу спречавања заразе и преношења инфекције дужни сте да поштујете следеће мере:

 • Обавезно користите маске које прекривају нос и уста.
 • Дезинфикујте руке на уласку у дом.
 • Поштујте препоручену удаљеност од других, односно физичку дистанцу од најмање једног метра а пожељно је два метра.
 • Избегавајте додиривање лица, уста, носа и очију.
 • Избегавајте блиски контакт са особама.
 • Избегавајте поздрављање руковањем или љубљење са саговорницима.

Молимо вас да у потпуности поступате у складу са добијеним упутствима.

Унапред вам се захваљујемо на одговорном понашању према сопственом здрављу, као и према здрављу запослених.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021.годину

1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установу могу остварити и ученици страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

2. Дом ученика средњих школа Зајечар. ул. Скопљанска бб. примиће на смештај и исхрану у школској 2020/2021.години укупно 270 ученика. Установа у оквиру смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС:

Ученик - кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном документацијом надлежном органу установе у периоду:

-         од 08. јула до 19. јула 2020. године, у времену од 8 до 14 часова (прва расподела);

-        од 24. августа до 27.августа 2020. године за преостала слободна места;

од 24. августа до 27.августа 2020. године за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели.  

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Пријаву на Конкурс (може се набавити у Дому) а можете је преузети ОВДЕ

Уверење о приходима по члану породице (за период јануар - март 2020. године), издато од стране надлежног општинског органа, из места где његов родитељодносно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса), УВЕРЕЊЕ

Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII разреда и уверење о обављеном завршном испиту) за ученике који су уписали први разред средње школе (оверене фотокопије),

Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе (оверена фотокопија),

Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) у претходно завршеном разреду,

Потврду о владању у установи/Дом ученика током претходне школске године односно награде и похвале са учешћа у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе),


 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Након истека рока за пријаву, на основу критеријума из Конкурса, установа, односно комисија коју образује директор, утврдиће ранг-листу кандидата за смештај у установу (Прелиминарну листу).

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг-листу у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе www.internatza.edu.rs

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од 8 дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује Коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана - ученика, адресе њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика. Одлука директора је коначна. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

Родитељи/старатељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске 2020/2021. године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од усељења у Дом.

Приликом усељења у Дом ученик доставља лекарско уверење о општем здравстевном стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)и извод из Матичне књиге рођених.

Н а п о м е н а :

-  Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

-  Сви ученици – кандидати ће благовремено бити обавештени о томе да ли су примљени у Дом, након израде коначне ранг листе, преко огласне табле Дома или позивом на телефон 019/430-915, као и на интернет сајту Дома www.internatza.edu.rs

-  Сви потребни обрасци се набављају у Дому (радним даном у времену од 8 до 12 часова) по цени од 400,00 динара. Кандидати који документацију за Конкурс шаљу поштом треба да приложе доказ о уплати на име трошкова уписа - УПЛАТНИЦА.

Овера фотокопија сведочанстава, уверења и диплома за пријем у установе ученичког стандарда обавља се код нотара бесплатно.

-  За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број:019/430-915 или лично у Дому у Скопљанској улици бб у Зајечару.

- Опширније информције можете наћи у ИЗВОДУ ИЗ КОНКУРСА. 

 

Бројач посета

838815

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31